Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

KOMUNIKAT!!!

Data publikacji: 2020-03-12

W związku z wystąpieniem i zagrożeniem zachorowań na KORONAWIRUSA, Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, prosi o wyrozumiałość i ograniczanie wizyt osobistych do minimum, tylko w sytuacjach pilnych, których załatwienie sprawy wymaga osobistego wstawiennictwa .


Kierując się dobrem obustronnym zachęcamy do skorzystania z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną - składanie dokumentów przez platformę ePUAP, pocztę elektroniczną www.ops@miejska-gorka.pl, do stałej dyspozycji jest kontakt telefoniczny 65/547 45 07, kom. 607 622 833 a także do poszczególnych pracowników, Kierownik - 65/322 58 35, biuro nr 5 - 65/322 58 29, biuro nr 6- 322 58 37, biuro nr 7- 65/54 74 148, biuro nr 9- 65/ 322 59 36.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT!!! "

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT!!! (plik doc 326KB)
 2. KOMUNIKAT!!! (plik doc 3492KB)
 3. KOMUNIKAT!!! (plik doc 733KB)

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - REALIZACJA ZASADY TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Data publikacji: 2020-01-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, iż w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

- USŁUG OPIEKUŃCZYCH - osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

- USŁUG FIZJOTERAPEUTY: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Życzenia Świąteczno - Noworoczne 2019r

Data publikacji: 2019-12-20

Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!
Życzy Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU GRUDNIU 2019R

Data publikacji: 2019-12-05

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Miejskiej Górce informuje, iż wypłata świadczeń za miesiąc grudzień 2019 nastąpi w dniach:

13.12.2019r. - świadczenia rodzinne , zasiłki z Pomocy Społecznej(termin wypłaty określony w decyzji na 20-go każdego m-c)
16.12.2019r. - świadczenia wychowawcze 500+
18.12.2019r. - stypendia
20.12.2019r. - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne (termin wypłaty określony w decyzji na 25-go każdego m-c)

Załączniki:

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU GRUDNIU 2019R (plik doc 39KB)

AKCJA ZIMA - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY REAGUJ I UDZIEL POMOCY.

Data publikacji: 2019-11-25

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o uwrażliwienie na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną reakcję. Akcji ma na celu dotarcie do osób bezdomnych, jak również przekazanie im informacji o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i wsparcie w odpowiednich do tego placówkach. INFORMACJI UDZIELA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE ORAZ REWIR DZIELNICOWYCH W MIEJSKIEJ GÓRCE.

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Data publikacji: 2019-09-10

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Załączniki:

 1. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. (plik docx 41KB)

INFORMACJA - Stypendium szkolne -

Data publikacji: 2019-09-02

Stypendium szkolne
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.
Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r.
W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że:
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[...].
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Czytaj całość publikacji " INFORMACJA - Stypendium szkolne -"

Rusza kampania informacyjna nowej odsłony programu Rodzina 500+

Data publikacji: 2019-07-11

Rusza kampania informacyjna nowej odsłony programu Rodzina 500+

Załączniki:

 1. Rusza kampania informacyjna nowej odsłony programu Rodzina 500+ (plik pdf 136KB)

OD 1 LIPCA 2019R RUSZA NA NOWYCH ZASADACH PROGRAM RODZINA 500+

Data publikacji: 2019-06-17

ABY OTRZYMYWAĆ RZĄDOWE ŚWIADCZENIE RODZINA 500+ ZŁÓŻ OD 1 LIPCA 2019R WNIOSEK ONLINE:
PRZEZ EMPA@TIA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ ORAZ PUE ZUS.
Z KOLEI OD 1 SIERPNIA 2019R BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DROGĄ TRADYCYJNĄ( PAPIEROWĄ) OSOBIŚCIE W URZĘDZIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY.

Czytaj całość publikacji " OD 1 LIPCA 2019R RUSZA NA NOWYCH ZASADACH PROGRAM RODZINA 500+"

Załączniki:

 1. OD 1 LIPCA 2019R RUSZA NA NOWYCH ZASADACH PROGRAM RODZINA 500+ (plik pdf 1439KB)

TWÓJ DZIELNICOWY

Data publikacji: 2019-03-26

Więcej informacji na temat pracy naszych Dzielnicowych można znaleźć w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy - Zespół Interdyscyplinarny.

POMOC PRAWNA

Data publikacji: 2019-01-04

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKA GÓRKA

Czytaj całość publikacji "POMOC PRAWNA"

POMOC PRAWNAPOMOC PRAWNAPOMOC PRAWNA

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

Data publikacji: 2019-01-03

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

Załączniki:

 1. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO (plik pdf 130KB)

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Data publikacji: 2018-12-21

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIAŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

PROJEKT

Data publikacji: 2018-12-06

ZAPRASZAMY NA OSTATNIE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO " RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-12-06

24 GRUDNIA 2018R OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BEDZIE NIECZYNNY.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Data publikacji: 2018-11-08

Zespół Interdyscyplinarny w Miejskiej Górce, uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. Praktyczne i prawne podstawy działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedura Niebieskiej Karty, które odbędzie się w dniu 23.11.2018r o godzinie 10:00 w lokalu TOSIA ul. Nowa 22, Dąbrowa 63-910 Miejska Górka.

WARSZTATY EDUKACYJNE

Data publikacji: 2018-11-08

REALIZUJĄC ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKA GÓRKA PRAGNĘ ZAPROSIĆ NA WARSZTATY EDUKACYJNE PT. MIĘDZY PROFILAKTYKĄ A INTERWENCJĄ.

Czytaj całość publikacji "WARSZTATY EDUKACYJNE"


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce